در این بخش مجموعه ای از آثار تزئینی با تاکید بر وجهه هنری آنها و نیز ذوق و ابتکار هنرمندان ایرانی انتخاب شده و با هدف حمایت از این هنرمندان در معرض فروش قرار می گیرند