شاهنامه خوانی کودکان اردیبهشت ماه سال 1396 در بوک لند پالادیوم

مراسم شاهنامه خوانی کودکان اردیبهشت ماه سال 1396 در بوک لند پالادیوم برگزار شد.

در این مراسم کودکان به نقالی و اجرای برخی قسمت های شاهنامه پرداختند.