بوک‌لند با همراهی نویسندگان مترجمان سرشناس ایرانی، باشگاه کتابخوانی برگزار می‌کند.‌ در این رویداد فرهنگی هر ماه یک کتاب را معرفی می‌کنیم، در طول ماه می‌خوانیم و سپس در دیداری صمیمانه با حضور مترجم یا نویسنده و همراهی خوانندگان، به نقد و بررسی کتاب ماه می‌پردازیم.‌

  1. کتاب آبان ماه 《عشق با حروف کوچک》 اثر فرانسس میرالس و ترجمه گلی امامی چاپ نشر نیلوفر.
  2. مراسم اختتامیه دور اول باشگاه کتابخوانی بوک‌لند با حضور مترجم کتاب 《عشق با حروف کوچک》
  3. مراسم اختتامیه دور دوم باشگاه کتابخوانی بوک‌لند با حضور مترجم کتاب 《کلاین و واگنر و سیدارتا》