بوک‌لند با همراهی نویسندگان مترجمان سرشناس ایرانی، باشگاه کتابخوانی برگزار می‌کند.‌ در این رویداد فرهنگی هر ماه یک کتاب را معرفی می‌کنیم، در طول ماه می‌خوانیم و سپس در دیداری صمیمانه با حضور مترجم یا نویسنده و همراهی خوانندگان، به نقد و بررسی کتاب ماه می‌پردازیم.‌. کتاب آبان ماه 《عشق با حروف کوچک》 اثر فرانسس میرالس و ترجمه گلی امامی چاپ نشر نیلوفر.